• Gratis verzending vanaf €250,-
  • 500m2 showroom in Geldrop (Mierlo)
  • 100% maatwerk door Lars

Hal52 Interieur

Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten waaronder schetsfase en ontwerpfase, alle werkzaamheden en diensten van en door Hal52 Interieur. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte/opdrachtbevestiging meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden;
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Hal52 Interieur niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Hal52 Interieur is bevestigd;
4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Hal52 Interieur ter kennis heeft gebracht en Hal52 Interieur alsdan onder deze voorwaarden de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. OFFERTES/AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend mits schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Hal52 Interieur de opdracht heeft aanvaard en/of de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd met een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Hal52 Interieur ervan uit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Hal52 Interieur desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
3. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, eigenschappen, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven, hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Hal52 Interieur niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, fasen en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de kosten;
5. Als de offerte vergezeld gaat met tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Hal52 Interieur zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Hal52 Interieur. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Als aan Hal52 Interieur naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Hal52 Interieur gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Hal52 Interieur gerechtigd een bedrag ad. € 5.000,00 per overtreding in rekening te brengen;
6. Als een opdracht uitblijft, heeft Hal52 Interieur het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar offerte gestalte te geven bij de wederpartij in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp- en calculatiekosten, tekenkosten, programmeurkosten en administratiekosten.

Artikel 3. WANNEER IS ER SPRAKE VAN MEERWERK?
1. Als – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;
2. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Hal52 Interieur als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon;
3. Een ontwerp van een meubel (lees: tekening) wordt aan de wederpartij overlegd die eenmalig om aanpassingen mag verzoeken zonder kosten (1e revisie). Iedere vervolgaanpassing (2e revisie) wordt in rekening gebracht als meerwerk.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Hal52 Interieur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Hal52 Interieur de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Hal52 Interieur tijdig kan beschikken over:
a. (Toegang tot) het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werk klaar en schoon te zijn. Mocht Hal52 Interieur bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Hal52 Interieur gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;
b. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
c. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
d. De door Hal52 Interieur benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;
e. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
2. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat er constructieve elementen zijn – die tijdens het inmeten niet gezien konden worden door bijvoorbeeld aftimmeringen – en die op de dag van montage niet verwijderd kunnen worden (bijvoorbeeld: stalen constructies, (water)leidingen, elektra, asbest) en vervangen worden door een constructief correcte oplossing worden de kosten die nodig zijn dit alsnog te herstellen doorberekend aan de wederpartij;
Algemene voorwaarden Hal52 Interieur pagina 2 van 5
3. Door onvoorziene omstandigheden dient de wederpartij rekening te houden met afwijkingen in de hoeveelheid, maatverschillen en overige ondergeschikte wijzigingen. Deze wijzigingen/aanpassingen tijdens de uitvoering door Hal52 Interieur in details en afmetingen van details, mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische, esthetische en/of praktische aard zijn;
4. Hal52 Interieur is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Hal52 Interieur (artikel 7:404 BW);
5. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorgdragen voor afvoer;
6. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hal52 Interieur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hal52 Interieur worden verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hal52 Interieur verstrekte gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn. Hal52 Interieur is niet aansprakelijk voor fouten in de door de wederpartij aangereikte tekeningen;
7. Als is overeengekomen dat een project in fasen zal worden uitgevoerd kan Hal52 Interieur de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Hal52 Interieur gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden op te schorten;
8. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken;
9. Bij het meten van oppervlakten ligt de voorkeur dat de maatvoering wordt verricht door Hal52 Interieur. Als de wederpartij zelf meet komt het risico van vergissingen en/of onjuistheden voor rekening van de wederpartij;
10. Externe hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld hoogwerkers, verreikers, steigers, etc. worden voor rekening en risico van de wederpartij door Hal52 Interieur gehuurd.

Artikel 5. LEVERTIJD, (OP)LEVERING
1. De overeengekomen leveringsdatum van zaken die onderwerp zijn van de opdracht geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Hal52 Interieur schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Hal52 Interieur kan worden toegerekend;
– wederpartij tegenover Hal52 Interieur tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Hal52 Interieur niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor als de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 6. BETALING
1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing;
2. Overige betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
3. Alle prijsopgaven en de prijzen die Hal52 Interieur in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
4. Als na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Hal52 Interieur gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
6. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Hal52 Interieur bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

Artikel 7. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER
1. Wederpartij die een product heeft afgenomen en betaald via de webshop, heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt als de meubelen in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij met het modelformulier voor herroeping Hal52 Interieur op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
3. Het modelformulier is terug te vinden onderaan deze algemene voorwaarden;
4. Als de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Hal52 Interieur aanbiedt, dan draagt Hal52 Interieur zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Hal52 Interieur ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten en ook de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen
Algemene voorwaarden Hal52 Interieur pagina 3 van 5
met eventuele door Hal52 Interieur ten gevolge van de annulering geleden schade;
7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Artikel 8. ANNULEREN
1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van het project zijn alle door Hal52 Interieur ter zake van de opdracht gemaakte kosten, en ook de gederfde winst, onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Hal52 Interieur ten gevolge van de annulering geleden schade;
2. Annuleren van een speciale bestelling (zoals meubelen/stalen deuren op maat, enzovoort) is niet mogelijk.

Artikel 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM/EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Hal52 Interieur zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Hal52 Interieur. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Bij gebleken overtreding is Hal52 Interieur gerechtigd hiervoor een boete van € 1.000,00 per overtreding in rekening te brengen;
2. Het eigendom van door Hal52 Interieur verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Hal52 Interieur in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle zaken (tekeningen) als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Hal52 Interieur gerechtigd een boete van € 5.000,00 per overtreding in rekening te brengen;
3. Een Hal52 Interieur tekening mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend door Hal52 Interieur. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Hal52 Interieur ook niet gerechtigd de tekening ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijzigingen, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Hal52 Interieur recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van € 5.000,00 per geval, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Hal52 Interieur een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vorderen;
4. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor vorderingen tot betaling van alle door Hal52 Interieur aan wederpartij op basis van enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, en ook ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
5. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Hal52 Interieur rust, duidelijk afgescheiden te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren. Hal52 Interieur is dit artikel genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Hal52 Interieur voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en is verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag. Alle kosten van terugneming zijn voor rekening van de wederpartij;
6. Wederpartij is bevoegd, als en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Hal52 Interieur te leveren. Hij is eveneens verplicht Hal52 Interieur op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Hal52 Interieur om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 10. KLACHTEN (RECLAMEREN) en GARANTIE
1. Hal52 Interieur garandeert dat op alle door Hal52 Interieur geleverde producten geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricagegebreken zijn;
2. De mogelijke garantieverplichting van een jaar vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen over het gebruik niet in acht worden genomen;
3. Als door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij dit Hal52 Interieur binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Hal52 Interieur. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen, alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Hal52 Interieur onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hal52 Interieur in staat is adequaat te reageren. Hal52 Interieur zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
5. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
– een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
– een redelijke termijn waarbinnen Hal52 Interieur de geconstateerde afwijking dient te herstellen;
6. Als de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de wederpartij vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden;
7. Reclameren is niet mogelijk als:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Hal52 Interieur;
– aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
– schade ontstaat na afronding van de werkzaamheden welke te wijten is aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan verzorging, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van degenen die zich van het materiaal bedienen;
– nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuurproducten waaronder hout. Daarom kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd;
– monsters (steen, hout, enzovoort) moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn;
– Eiken, hardhout, Grenen, vuren, enzovoort wordt nagenoeg altijd behandeld om het hout te beschermen tegen de elementen. Beiden houtsoorten vallen in de zogenaamde zachthout categorie en kunnen gaan “werken”, zoals kromtrekken en/of torderen. Dit is normaal en kan dan ook niet als garantie geclaimd worden;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen richting tegenover Hal52 Interieur (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van Hal52 Interieur door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk/product zijn verricht.

Artikel 11. OPSCHORTING VAN WERKZAAMHEDEN EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
1. Hal52 Interieur is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), als:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, ondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;
– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig
vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
Hal52 Interieur hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;
2. Voorts is Hal52 Interieur bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hal52 Interieur op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Als Hal52 Interieur de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. Hal52 Interieur behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen;

Artikel 12. KEURING en RISICO OVERGANG
1. Wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Als deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Hal52 Interieur in goede staat heeft ontvangen;
2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
1. Hal52 Interieur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hal52 Interieur is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
2. Hal52 Interieur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) richting de wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Hal52 Interieur of leidinggevende ondergeschikten. Als bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen door externe derde deskundigen worden vervuld, is Hal52 Interieur voor deze adviezen nimmer aansprakelijk;
3. De aansprakelijkheid van Hal52 Interieur voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van Hal52 Interieur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Hal52 Interieur om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Hal52 Interieur daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;
5. Wederpartij dient Hal52 Interieur altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
6. Hal52 Interieur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14. OVERMACHT
1. Ingeval van overmacht is Hal52 Interieur gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;
2. Onder “overmacht” aan de zijde van Hal52 Interieur wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Hal52 Interieur tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Hal52 Interieur, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;
3. Hal52 Interieur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Hal52 Interieur.

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
1. Hal52 Interieur ontvangt en verwerkt persoonsgegevens volgens de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. Hal52 Interieur verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering en/of verwijdering, doch zulks met uitzondering van de informatie die Hal52 Interieur wettelijk verplicht is te bewaren. Hal52 Interieur is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Hal52 Interieur wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Hal52 Interieur is de producent van de databank en heeft daarom het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Hal52 Interieur. Hal52 Interieur mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
5. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 16. WAT WANNEER ÉÉN BEPALING NIET ZOU KLOPPEN (PARTIËLE NIETIGHEID)?
Als één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 17. NEDERLANDS RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van Hal52 Interieur is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen tegenover Hal52 Interieur moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hal52 Interieur is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Hal52 Interieur gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
4. Deze algemene voorwaarden zijn in september 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
a. Aan: Hal52 Interieur, Industrieweg 40 5731 HR MIERLO. info@hal52.nl
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst over de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] *
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] *
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst] *,
herroept/herroepen*
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam wederpartijen(en)]
e. [Adres wederpartij(en)]
f. [Handtekening wederpartij(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing